Artikel 1. Definities

  • OptimizeNow: Geregistreerde naam van het bedrijf, gevestigd op Warmondstraat 168-1h te Amsterdam, vertegenwoordigd door eigenaar Barry Rozemeijer
  • Opdrachtgever: de rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten. Opdrachtgever vaardigt altijd een natuurlijke persoon af voor deelname aan een opleiding, training of cursus.
  • Student: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan de opleiding deelneemt.
  • Coachee: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever of als natuurlijke persoon aan coaching, counseling of opleiding deelneemt.
  • Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Open opleiding: opleiding met deelname door student(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties, dan wel natuurlijke personen.
  • Coaching: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • ‘In company’-cursus: cursus/training/opleiding met deelname door student(en)/cursisten uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘OptimizeNow’, ongeacht of deze samen- hangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en dergelijke
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding
1. Inschrijving voor de door ‘OptimizeNow’ te verzorgen open opleidingen, kan door student plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door mondelinge of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ‘OptimizeNow’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de factuur van ‘OptimizeNow’, die voor de betreffende opleiding verstuurd wordt, ook daad werkelijk betaald wordt, dan wel dat een afspraak tot gespreide betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus
1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘OptimizeNow’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘OptimizeNow’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open opleiding
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘OptimizeNow’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever of student deze kent.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier, verzending per e-mail/elektronische post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding in de brochure m.b.t. deze training zijn vermeld.
3. In de opleidingsprijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, zendt ‘OptimizeNow’ een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever, de student of de coachee.
2. Betaling door de opdrachtgever of student dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘OptimizeNow’ of door middel van storting op een door ‘OptimizeNow’ aangewezen bank- of girorekening. De enige uitzondering hierop is een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging hierop van ‘OptimizeNow’, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. Een afspraak tot gespreide betaling die is aangegaan volgens lid 2 van artikel 7 kent geen rente in de periode dat de gespreide betaling is afgesproken.
4. Indien de opdrachtgever, student of coachee niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘OptimizeNow’ voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever, student of coachee. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat, gerechtelijke procedure. De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingprijs door ‘OptimizeNow’ is ontvangen, dan is de student niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever of student ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige opleidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.
6. Inschrijving voor een opleiding, dan wel acceptatie van een offerte leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de student de opleiding beëindigt dan wel afrondt.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’-cursus door de opdrachtgever
Een opleidingdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week voor datum, wordt 50% van het opleidingbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum, is het volledige opleidingbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open opleiding door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever of student van de overeenkomst ter zake een open opleiding, is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk tien (10) weken voor de geplande eerste opleidingsdag.
2. Annulering door de opdrachtgever of student van de opleidingovereenkomst na aanvang van
de opleiding is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de student of coachee
1. Deelname aan de opleiding of training gebeurt op naam. Indien een student verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere student mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleidingdag wordt aangemeld bij ‘OptimizeNow’ en deze student door ‘OptimizeNow’ ook geschikt bevonden wordt voor het volgen van de opleiding middels een intake gesprek. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde student kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde opleiding op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad €19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste opleidingdag bedragen deze kosten 25% van de opleidingprijs.
3. Indien OptimizeNow en Coachee een afspraak maken voor een coachingsgesprek en Coachee verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de afgesproken locatie  aanwezig te zijn, cq ingelogd te zijn via het afgesproken kanaal, dient Coachee OptimizeNow hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien Coachee binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan OpztimizeNow geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is OptimizeNow gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 11. Annulering door ‘OptimizeNow’
Wij nemen een bedenktermijn van 14 dagen in acht m.b.t. inschrijvingen. ‘OptimizeNow’ behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste opleidingdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘OptimizeNow’ zal een andere startdatum van de training aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is zal ‘OptimizeNow’ het door de opdrachtgever betaalde opleidinggeld restitueren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. ‘OptimizeNow’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘OptimizeNow’ of de annulering van de opleidingovereenkomst door ‘OptimizeNow’, tenzij aan ‘OptimizeNow’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘OptimizeNow’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, met aftrek van kosten die ‘OptimizeNow’ gemaakt heeft richting derden en die rechtstreeks betrekking hebben op de te volgen of gevolgde opleiding, training of cursus.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘OptimizeNow’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. De intellectuele eigendom van het opleiding- en cursusmateriaal komt geheel toe aan ‘OptimizeNow’ .

Artikel 14. Geheimhouding
Elke deelnemer aan de opleiding verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te worden. Deelnemers aan de opleiding mogen dit wel onderling bespreken. Deelnemers aan de opleiding mogen verhalen van persoonlijke aard niet buiten de omgeving van de opleiding brengen, tenzij de persoon in kwestie daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
De trainingen van ‘OptimizeNow’ worden gegeven door alle trainers en aangewezen assistent trainers. Voor de opleidingen streeft ‘OptimizeNow’ ernaar om steeds met twee (2) trainers aanwezig te zijn. Voor NLP opleidingen draagt ‘OptimizeNow’ draagt er zorg voor dat er steeds minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig is. ‘OptimizeNow’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Reclame
1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure, schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘OptimizeNow’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘OptimizeNow’ en overeenkomsten tussen ‘OptimizeNow’ en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar de stad Amsterdam onder valt, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18. klachten
Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de student/coachee hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De student/coachee wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de student/coachee zich wenden tot Dhr B. Rozemeijer via info@optimizenow.nl. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.
De kosten van deze procedure zullen worden doorbelast aan degene die in het ongelijk wordt gesteld.